కొత్తరెడ్డిపాలెం బూత్ ను అధికారులు దరిశి కి మార్చడం జరిగింది

కొత్తరెడ్డిపాలెం బూత్ ను అధికారులు దరిశి కి మార్చడం జరిగింది అయితే దర్శి కి చెందిన నాయకులు కొత్తరెడ్డిపాలెం లో‌ నే బూతు ఏర్పాటు చేయాలని ఎమ్మార్వో గారికి అర్జీ ఇవ్వడం జరిగింది దర్శి మండల ఇన్చార్జి రంగారావు ఎంపీటీసీ సోము దుర్గారెడ్డి లక్ష్మారెడ్డి శివారెడ్డి ఆ గ్రామ నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.

Bookmark the permalink.