దర్శి ,పొదిలి రోడ్ గల రామాలయం గుడి నుంచి రావాలి జగన్ కావాలి జగన్ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మద్దిశెట్టి వేణు గోపాల్ రావు.

దర్శి ,పొదిలి రోడ్ గల రామాలయం గుడి నుంచి రావాలి జగన్ కావాలి జగన్ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నాను.
వైస్సార్సీపీ నవరత్నాలు ప్రతి కుటుంబం లో వెలుగులు నింపుతుంది అని ప్రజలు విశ్వసిస్తున్నారు.

Bookmark the permalink.